Privacyverklaring

Privacyverklaring en Bescherming Persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Rihu One Torremolinos, SL, met BTW nummer F B93164358.

Adres: calle Panaderos, 18, 2º Dcha., C.P. 29005 Málaga.

E-mail: info@carihuelaplaza.com.

Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

  1. Om u betere diensten te kunnen leveren in overeenstemming met uw interesses en om uw ervaring als gebruiker te verbeteren.
  2. Het toesturen van informatie waar ons om gevraagd is.
  3. De uitvoering van de gecontracteerde dienst.

Waarom is de verwerking van uw gegevens gelegitimeerd?

De basis van de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die u hiervoor gegeven hebt (art. 6.1.a) van het Spaanse Algemeen Reglement inzake Bescherming Persoonsgegevens) en de uitvoering van het contract dat met u overeengekomen is of voor de toepassing, op uw verzoek, van precontractuele maatregelen (art. 6.1.a) van het Spaanse Algemeen Reglement inzake Bescherming Persoonsgegevens).     

Om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren is het noodzakelijk dat de geïnteresseerden ons hun identificatiegegevens verschaffen. Voor het kunnen uitvoeren van de aan ons gevraagde diensten is het tevens nodig dat de verplichte velden van het formulier van deze website ingevuld worden.

Hoe lang zullen wij uw gegevens bewaren?

Uw identificatiegegevens zullen bewaard worden tot u uw toestemming hiervoor herroept. De overige gegevens en de documenten die gebruikt zijn om u de gecontracteerde diensten te leveren, zullen gedurende vijf jaar, vanaf de datum waarop de uitvoering van het contract tot zijn einde komt, bewaard worden. Na verloop van deze termijn zullen ze geanonimiseerd of vernietigd worden.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en zullen alleen aan openbare instellingen doorgegeven worden indien de aanvraag hiertoe door de wet geautoriseerd wordt.

Tevens zullen de vakmensen die in de levering van de gecontracteerde dienst tussenbeide komen toegang tot uw gegevens kunnen hebben.

Bovendien maakt Rihu One Torremolinos, SL gebruik van cloud computing.

Ook de vakmensen, aan wie Rihu One Torremolinos, SL opdracht tot juridisch advies of fiscaal en boekhoudkundig beheer heeft gegeven, zullen toegang tot uw identificatiegegevens hebben.

Indien u contact met Rihu One Torremolinos, SL en zijn personeel onderhoudt door middel van de berichtenservice “Whatsapp”, accepteert u de overdracht van uw identificatiegegevens aan Whatsapp Inc. en bent u zich ervan bewust dat Whatsapp Inc. de informatie met Facebook en andere bedrijven van zijn groep kan delen. U kunt méér informatie over de privacyverklaring van Whatsapp Inc. vinden op https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verschaft?

Alle personen hebben het recht een bevestiging van Rihu One Torremolinos, SL te ontvangen over het feit dat hij hun persoonlijke gegevens heeft verwerkt.

De geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en op de correctie van foute gegevens en/of om het wissen ervan te vragen, onder andere, omdat deze gegevens niet nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld werden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de geïnteresseerden om beperking van de verwerking van hun gegevens vragen. In dat geval zullen wij de gegevens alleen bewaren voor het indienen van of de verdediging tegen claims.

Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die met uw particuliere situatie te maken hebben, zullen de geïnteresseerden tegen de verwerking van hun gegevens bezwaar aan kunnen tekenen. In deze gevallen, behoudens dwingende wetmatige omstandigheden of de eventuele uitvoering van of de verdediging tegen claims, zullen wij met de verwerking van de gegevens stoppen.  

Indien de gegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt zijn, hebben de geïnteresseerden het recht de persoonlijke gegevens te ontvangen die ze aan de verwerkingsverantwoordelijken verschaft hebben voor de verwerking in een gestructureerd leesbaar algemeen gebruikt formaat en dat deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden mits dit uit technisch oogpunt mogelijk is.  

De geïnteresseerden kunnen hun recht op toegang, correctie, vergetelheid, portabiliteit, beperking van de verwerking en het indienen van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens uitvoeren door middel van het sturen van een schrijven naar het adres van de verwerkingsverantwoordelijke of door middel van het sturen van een e-mail naar info@carihuelaplaza.com, tezamen met een kopie van hun Spaanse identiteitskaart of ander identiteitsdocument. Bovendien kan hij om de herroeping van de verleende toestemming vragen en deze claimen ten overstaan van de Controle-autoriteit (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen?

U heeft ons uw gegevens zelf verschaft of het platform die u voor uw reservering gebruikt hebt.

Van toepassing zijnde wetgeving en juridische competentie.

Op de onderhavige website is de Spaanse wetgeving van toepassing. Voor de gerechtelijke behandeling van rechtsvorderingen die uit het gebruik van deze website voort zouden mogen vloeien, zijn de rechtbanken van de stad Malaga competent.